Adam Redzik

Siła prawa zamiast prawa siły

2020-06-18 12:00:00
Nowa książka poświęcona Ludwikowi Ehrlichowi i jego wizji prawa oraz kształcenia. W książce dwa moje opracowania: o życiu i dokonaniach Ludwika Ehrlicha oraz jego koncepcji kształcenia dyplomatów. Gratulacje dla Redaktorów i Autorów.

 

Książka została wydana przez Polski Instytut Spraw Międzynarodowych

Polecam. 

aż dwa moje opracowania:

 

Ludwika Ehrlicha koncepcja kształcenia dyplomatów i jej realizacja – Studium Dyplomatyczne Uniwersytetu Jana Kazimierza we Lwowie (s. 255)

 

i

 

Ludwik Ehrlich (1889–1968) – zarys życiorysu  (s. 339)

 

 

 

 

Spis treści

Od Wydawcy (s. 9)

Wstęp (s. 11)

Część I
Recepcja myśli Ludwika Ehrlicha w nauce prawa międzynarodowego

Roman Kwiecień

Ludwik Ehrlich a nauka prawa międzynarodowego, czyli znaczenie metody w myśleniu prawniczym (s. 17)

Marcin Kałduński

Doświadczenia Ludwika Ehrlicha  jako sędziego międzynarodowego (s. 33)

Władysław Czapliński

Zagadnienia ogólne odpowiedzialności międzynarodowej w systemie prawa międzynarodowego (w nawiązaniu do poglądów Ludwika Ehrlicha) (s. 57)

Patrycja Grzebyk

Indywidualna odpowiedzialność za wojnę agresywną oraz zbrodnie wojenne w świetle ekspertyz Ludwika Ehrlicha przed Najwyższym Trybunałem Narodowym (s. 67)

Karolina Wierczyńska

Suwerenność państwa w kontekście indywidualnej odpowiedzialności karnej w prawie międzynarodowym a koncepcja Ludwika Ehrlicha (s. 85)

Szymon Zaręba

Suwerenność i równość państw według Ludwika Ehrlicha a pojęcie suwerennej równości w praktyce ONZ (s. 101)

Rafał Tarnogórski

Odzyskanie niepodległości przez Polskę (ius postliminii) w ujęciu Ludwika Ehrlicha. Rekonstrukcja idei (s. 117)

Andrij Haczkewych

Teoria prawa międzynarodowego Ehrlicha: ab initio (s. 133)

Część II

Wpływ myśli Ludwika Ehrlicha na rozwój nauki o stosunkach międzynarodowych

Tomasz Pugacewicz

Koncepcja teoretyczna stosunków międzynarodowych w ujęciu Ludwika Ehrlicha z 1947 roku (s. 147)

Agnieszka Bieńczyk-Missala

Suwerenność w kontekście międzynarodowej ochrony praw człowieka. Od Ludwika Ehrlicha do współczesności (s. 177)

Dorota Heidrich

Zagadnienie przymusowych wysiedleń ludności w pracach Ludwika Ehrlicha a współcześnie
obowiązujące normy prawa międzynarodowego (s. 193)

Andrzej Szeptycki

Znaczenie prawa międzynarodowego dla nowych państw niepodległych w świetle prac Ludwika Ehrlicha (kazus Ukrainy) (s. 219)

Roman Kuźniar

Refleksja na marginesie poglądów Ehrlicha na moralność w polityce (s. 239)

Adam Redzik

Ludwika Ehrlicha koncepcja kształcenia dyplomatów i jej realizacja – Studium Dyplomatyczne Uniwersytetu Jana Kazimierza we Lwowie (s. 255)

Marek Cichocki

Ludwik Ehrlich i początki liberalnego internacjonalizmu w Polsce (s. 283)

Agnieszka Bógdał-Brzezińska, Jan A. Wendt

Status międzynarodowy Wolnego Miasta Gdańska w świetle refleksji Ludwika Ehrlicha (s. 307)

Marek Kornat

Multilateralizm i bilateralizm. Ludwik Ehrlich i Julian Makowski o zagadnieniu zbiorowego bezpieczeństwa w dobie międzywojennej (s. 323)

 

Część III
O Ludwiku Ehrlichu

Adam Redzik

Ludwik Ehrlich (1889–1968) – zarys życiorysu  (s. 339)

Michał Kowalski

Wielki nieobecny – Ludwik Ehrlich i Powrót do Lwowa Philippe’a Sandsa (s. 363)

Mój ojciec, jakim go pamiętam…

O Ludwiku Ehrlichu z Andrzejem Ehrlichem rozmawiają Patrycja Grzebyk i Rafał Tarnogórski (s. 379)

Tomasz Pugacewicz (oprac.)

Publikacje Ludwika Jakuba Ehrlicha (1889–1968)  (s. 397)

Roman Kuźniar

Posłowie (s. 405)

Aneks

Biogramy autorów książki (s. 409)

Zdjęcia (s. 417)