Adam Redzik

Krótko o sobie


Jestem prawnikiem i historykiem... historykiem prawa i nauki prawa, profesorem nadzwyczajnym i kierownikiem Zakładu Prawa i Polityki Penitencjarnej Uniwersytetu Warszawskiego

         

Urodziłem się w Łukowie. Szkołę średnią ukończyłem w Siedlcach. Studia prawnicze i historyczne w LubliniePo ukończeniu studiów na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, naukowo związałem się z Uniwersytetem Jagiellońskim. Pod kierunkiem prof. Juliana Dybca napisałem doktorat z historii, zaś pod kierunkiem prof.Doroty Malec doktorat z nauk prawnych.

 

Choć - jako prawnik - wyszedłem spod skrzydeł profesora Andrzeja Szajkowskiego, zajmując się prawem handlowym, a konkretnie spółką z ograniczoną odpowiedzialnością, to doktorat napisałem o nauce prawa prywatnego na Uniwersytecie Jana Kazimierza we Lwowie - czyli o słynnej szkole Ernesta Tilla i Romana Longchamps de Bérier, której wymiernym legislacyjnym dziełem był Kodeks zobowiązań z 1933 r. W międzyczasie odbyłem kilka staży naukowych na Ukrainie, mając możliwość obserwowania we Lwowie i Kijowie prac nad projektami nowych wówczas regulacji - Kodeksu cywilnego i Kodeksu gospodarczego.

 

Stopień doktora habilitowanego nauk prawnych uzyskałem w 2013 r. na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Podstawą był dorobek naukowy oraz ksiażka o nauce prawa konstytucyjnego w Polsce międzywojennej. 

 

Od grudnia 2005 r. do października 2018 r. uczestniczyłem w redagowaniu jednego z ważniejszych czasopism prawniczych w Polsce - "Palestry", jako zastępca redaktora naczelnego i redaktor prowadzący. Byłem też adwokatem Izby Adwokackiej w Warszawie. Od października 2018 r. jestem sędzią Sądu Najwyższego orzekającym w Izbie Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych SN.  

 

Działalność dydaktyczną rozpocząłem w 2006 r. w Akademii Humanistycznej im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku. W latach 2007-2013 pracowałem na Wydziale Prawa i Administracji UKSW w Warszawie. W 2008 r. zostałem zaproszony przez prof. Michała Porowskiego do współpracy z Zakładem Prawa i Polityki Penitencjarnej Uniwersytetu Warszawskiego, gdzie pracuję od października 2008 r., a od 2015 r. kieruję tym Zakładem, pracując na stanowisku profesora nadzwyczajnego UW.

 

W 2009 r. wspólnie z dr. Leszkiem Allerhandrem, dr Arkadiuszem Radwanem, dr. Wojciechem Rogowskim, Michałem Bobrzyńskim, prof. Grzegorzem Domańskim i prof. Stanisławem Sołtysińskim założyliśmy fundację Instytut Allerhanda. Od listopada 2018 r. redaguję "Głos Prawa. Allerhanda Przegląd Prawniczy".

 

Od kilku lat jestem członkiem Komisji Historii Nauki PAU, członkiem Polskiego Towarzystwa Historiograficznego.

 

Opublikowałem grubo ponad pół tysiąca samodzielnych opracowań naukowych, w tym około 1/3 stanowią biogramy uczonych prawników i adwokatów.

 

 Lwów - do którego trafiłem jako stypendysta nieistniejącego dziś niestety Europejskiego Kolegium Polskich i Ukraińskich Uniwersytetów - stał się na długo osią moich badań z zakresu historii nauki prawa i historii nauki polskiej. W efekcie powstało kilka książek i dziesiątki artykułów, w tym – we współpracy z wybitnymi uczonymi – monumentalna (wizualnie z całą pewnością) księga pt. Academia Militans. Unwiersytet Jana Kazimierza we Lwowie (wydanie 1 w 2015 r., a wydanie 2 w 2017 r.).

 

 

Książki autorskie i współautorskie (chronologicznie):

 

– Adam Redzik, Wydział Prawa Uniwersytetu Lwowskiego w latach 1939-1946, Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL 2006, ss. 432; ISBN 83-7306-254-8 [ukazało się jej bardzo dobrych 11 recenzji]

 

Adam Redzik, Zarys historii samorządu adwokackiego w Polsce, Warszawa: Naczelna Rada Adwokacka 2007, ss. 208; ISBN 83-915643-9-8; wyd. 2 poprawione i uzupełnione, Warszawa: Naczelna Rada Adwokacka 2010, ss. 215.

 

– Adam Redzik, Prawo prywatne na Uniwersytecie Jana Kazimierza we Lwowie, Warszawa: C.H.Beck 2009, ss. LXXVIII+411; ISBN 978-83-255-0346-8

 

– Adam Redzik, Stanisław Milewski, Themis i Pheme. Czasopiśmiennictwo prawnicze w Polsce do 1939 roku, Warszawa: Iskry 2011, ss. 658. [autor części pierwszej, s. 33-155 - Stanisław Milewski] ISBN 978-83-244-0158-1

 

– Adam Redzik, Stanisław Starzyński (1853-1935) a rozwój polskiej nauki prawa konstytucyjnego, Warszawa-Kraków: Instytut Allerhanda, Wydawnictwo Wysoki Zamek 2012, ss. 356; ISBN: 978-83-931373-2-9

  

Adam Redzik, Tomasz J. Kotliński, Historia Adwokatury, wyd. 1, Warszawa 2012, ss. 400, ISBN: 978-83-927035-7-0; wyd. 2, Warszawa 2012, ss. 432, ISBN: 978-83-927035-9-4; wyd. 3, Warszawa 2014, ss. 432, ISBN: 978-83-9347-96-5-8; wyd. 4, Warszawa 2018, ss. 432, ISBN: 978-83-948277-1-7

 

– Tomasz J. Kotliński, Adam Redzik, Marcin Zaborski, Historia ustroju Adwokatury Polskiej w źródłach, Warszawa 2013, ss. 448. ISBN: 978-83-934796-4-1

  

– Adam Redzik, Dzieje Szkoły w Zagoździu na tle historii szkolnictwa w Rejonie Tuchowicko-Stanińskim w Ziemi Łukowskiej, przedmowa Barbara Świętochowska, Zagoździe-Warszawa 2016, ss. 300; ISBN 978-83-931111-2-1

 

– Adam Redzik, Roman Duda, Marian Mudryj, Łukasz Tomasz Sroka, Wanda Wojtkiewicz-Rok, Józef Wołczański, Andrzej Kajetan Wróblewski, Academia Militans. Uniwersytet Jana Kazimierza we Lwowie, całość zredagował, wstępem i zakończeniem opatrzył Adam Redzik, wyd. 1, Kraków: Wydawncitwo Wysoki Zamek 2015, ss. 1302, ISBN 978-83-943785-5-4;  wyd. 2 poprawione, Kraków: Wydawnictwo Wysoki Zamek 2017, ss. 1312. ISBN 978-83-947365-7-6

    

– Adam Redzik, Rafał Lemkin (1900-1959) – co-creator of international criminal law. Short biography, Warsaw 2017, ss. 70; ISBN 978-83-931111-3-8

 

 

Książki zredagowane, przetłumaczone, uzupełnione i przygotowane do druku:

 

– Jakub Honigsman, Zagłada Żydów lwowskich (1941-1944), przekład i opracowanie: Adam Redzik, Warszawa: Żydowski Instytut Historyczny 2007, ss. 116; ISBN 978-83-85888-42-0

 

– Joanna Ostrowska, Tak musiało być. Wspomnienia, opracował Adam Redzik, Warszawa-Łomianki: LTW 2007, ss. 152; ISBN 978-83-7565-019-8               

 

– Adwokaci Polscy Ojczyźnie – Polish advocates in the service of their Homeland, edited by Stanisław Mikke, Adam Redzik, Warszawa: Naczelna Rada Adwokacka 2008, ss. 224; ISBN 978-83-927035-0-1; wyd. 2. uzupełnione, Warszawa: Naczelna Rada Adwokacka 2011, ss. 232; ISBN 978-83-927035-5-6

 

– Leszek Allerhand, Żydzi Lwowa. Opowieść, przedmowa Adam Redzik, zredagował i uzupełnił Janusz Kanimir, Kraków-Warszawa 2010; ISBN: 978-83-931113-0-5; 978-83-931222-0-2

 

– Krzysztof Pol, Poczet Prawników Polskich XIX i XX wieku, wyd. 2., przejrzał i uzupełnił Adam Redzik, Warszawa: C.H.Beck 2011, ss. 1256+XLIV. (także Wstęp do wydania drugiego, s. XXXVII-XLIV). ISBN: 978-83-255-1718-2

 

– Maurycy Allerhand, Leszek Allerhand, Zapiski z tamtego świata. Zagłada we Lwowie w dzienniku Profesora i wspomnieniach jego wnuka, posłowie Adam Redzik, red. Adam Redzik, Jacek Tokarski, Kraków: Instytut Allerhanda, Wydawnictwo Wysoki Zamek 2011, ss. 168; ISBN 978-83-931222-1-9; 978-83-931373-8-1              

 

– Stanisław Mikke, Bez togi …o prawie, historii, psychologii oraz obowiązkach względem Ojczyzny i Adwokatury, redakcja i posłowie Adam Redzik, przedmowa Czesław Jaworski, Warszawa: NRA 2011, ss. 518. ISBN: 978-83-927035-4-9

 

Kamień, chleb i frak, nie Księga pamiątkowa, a uczony podarek od przyjaciół i uczniów, mający WPanu Profesorowi  Michałowi Porowskiemu de Sokoły uprzyjemnić 70. urodziny, ze specjalnym udziałem WPani Profesor Barbary Kowalskiej-Ehrlich, która ów podarek słowem przewodnim opatrzyła, całość zredagowali Adam Redzik, Maciej Tygielski, Warszawa: Zakład Prawa i Polityki Penitencjarnej UW 2015, ss. 403, ISBN 978-83-931111-1-4

 

 – Andrzej Bąkowski, Z zakamarków pamięci i po lekturze, red. Anna Grabowska, Czesław Jaworski, Maciej Kwiek, Adam Redzik, Warszawa 2017, s. 15-23; ISBN 978-83-948277-0-0

        

– „Słownik Biograficzny Adwokatów Polskich”, t. III (zmarli w latach 1945-2010), z. 1, redaktor tomu Adam Redzik, Warszawa 2018. ISBN 978-83-934-796-2-7

 

Obszerne studia monograficzne wydane w formie artykułów:

 

– Roman Longchamps de Berier (1883 – 1941), „Kwartalnik Prawa Prywatnego” 2006, z. 1, s. 5-108; osobna nadbitka, Kraków 2006, ss. 104.

 

Profesor Juliusz Makarewicz – życie i dzieło, [w:] Prawo karne w poglądach Profesora Juliusza Makarewicza, (Publikacje Katedry Prawa Karnego KUL, pod. red. A. Grześkowiak), Lublin 2005, s. 23-92.

 

Kazimierz Przybyłowski (1900-1987), „Kwartalnik Prawa Prywatnego” 2007, z. 4, s. 917-990; osobna nadbitka, Kraków 2007, ss. 74.

 

– Aleksander Doliński (1866-1930). Profesor prawa handlowego Uniwersytetu Jana Kazimierza we Lwowie, „Czasopismo Prawno-Historyczne” 2007, t. LIX, z. 2, s. 291-327; nadbitka, Poznań 2007, s. 38.

 

Nauczanie i nauka prawa politycznego w Uniwersytecie Jana Kazimierza we Lwowie, „Przegląd Sejmowy” 2007, z. 5, s. 111-142. ISSN 1230–5502

 

O naukach historyczno-prawnych w Uniwersytecie Jana Kazimierza we Lwowie [w:] Nauki historycznoprawne w polskich uniwersytetach w II Rzeczypospolitej, red. M. Pyter, Lublin 2008, s. 131-185.

 

Wydział Prawa Uniwersytetu Lwowskiego w okresie Drugiej Rzeczypospolitej i czasie II wojny światowej. Wybrane zagadnienia, „Prace Komisji Historii Nauki PAU”, Tom X (2010), s. 111-152. ISSN 1731–6715

 

Stanisław Starzyński – nestor polskich konstytucjonalistów z okresu Drugiej Rzeczypospolitej, [w:] Stanisław Starzyński, Współczesny ustrój prawno-polityczny Polski i innych państw słowiańskich, Warszawa: Wydawnictwo Sejmowe 2010 [reprint: Lwów 1928], s. VII-XLV. ISBN 978–83–7666–068–4

 

Nauki prawne na Uniwersytecie Lwowskim, [w:] Universitati Leopoliensi trecentesimum quinquagesimum anniversarium suae fundationis celebranti in memoriam, Kraków: PAU 2011, s. 145-183. ISBN 978–83–7676–084–1

 

Z dziejów kuratorii ekonomicznej Zakładu Narodowego im. Ossolińskich we Lwowie – o pewnym sporze prawnym (czy tylko?), „Galicja. Studia i materiały”, t. 3 (2017), s. 43-62. ISSN 2450-5854; ISBN 978-83-7996-487-1; DOI: 10.15584/galisim.2017.3.2

  

Niektóre pozostałe publikacje (chronologicznie):

 

 – Wydział Prawa Uniwersytetu Lwowskiego w latach 1939 – 1945. Wybrane zagadnienia, „Rocznik Lwowski” 2004, s. 91-125 (tekst opublikowany również w Internecie - www.lwow.home.pl).

 

W sprawie okoliczności śmierci profesora Maurycego Allerhanda, „Kwartalnik Historii Żydów” 2005, nr 2 (214), s. 174-183.

 

Longchamps de Bérier – zarys dziejów rodu [w:] Lwów: miasto – społeczeństwo – kultura, t. V – Ludzie Lwowa, red. K. Karolczak, Kraków 2005, s. 245-270 + 5 zdjęć + drzewo genealogiczne.

 

Mieczysław Honzatko – profesor, kodyfikator, adwokat, „Palestra” 2005, nr 11-12, s. 143-152.

 

Profesor Ernest Till (1846-1926) - w stusześćdziesięciolecie urodzin i osiemdziesięciolecie śmierci, „Palestra” 2006, nr 3-4, s. 125-132.

 

Spółka cicha – kilka uwag na tle porównawczym, „Palestra” 2006, nr 5-6, s. 136-146.

 

Działalność dydaktyczna Profesora Juliusza Makarewicza, [w:] Karnopolityczne koncepcje Profesora Juliusza Makarewicza – wczoraj i dziś (W 50. rocznicę śmierci), red. I. Nowikowski, P. Strzelec, Lublin: Wydawnictwo Morpol 2006, s. 71-99.

 

Lwowska szkoła dyplomatyczna. Zarys historii Studium Dyplomatycznego przy Wydziale Prawa Uniwersytetu Jana Kazimierza we Lwowie (1930-1939), „Polski Przegląd Dyplomatyczny” 2006, t. 6, nr 5 (33), s. 121-149.

 

Kurs Prawa Lotniczego przy Wydziale Prawa Uniwersytetu Jana Kazimierza we Lwowie (1936 – 1939), „Rocznik Lwowski” 2006 [druk 2007], s. 43-57.

 

W sprawie przyszłości Kodeksu cywilnego, „Palestra” 2007, nr 7-8, s. 91-96. [współautorstwo: Paweł Zdanikowski]

 

Ludwik Dworzak. Najbliższy uczeń Juliusza Makarewicza [w:] Problemy stosowania prawa sądowego. Księga Pamiątkowa dedykowana prof. Edwardowi Skrętowiczowi, pod red. Ireneusza Nowikowskiego, Lublin: Wydawnictwo UMCS 2007, s. 605-615.

 

Uczeni juryści w dziejach KUL (artykuł recenzyjny*) „Państwo i Prawo” 2007, z. 9, s. 108-115. [*Profesorowie Prawa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, pod red. A. Dębińskiego, W. Sz. Staszewskiego, M. Wójcik, Lublin: Wydawnictwo KUL 2006, ss. 336]

 

 – Czasopismo Prawnicze i Ekonomiczne” – głos krakowskiej jurysprudencji (4), „Palestra” 2007, nr 11-12, s. 135-144.

 

– „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny” w latach 1921-1939 (5), „Palestra” 2008, nr 1-2, s. 153-159.

 

– Leon Peiper (1865-1942) – zapomniany wybitny uczony i adwokat, „Palestra” 2008, nr 1-2, s. 177-190. [współautorstwo: Zenon Andrzejewski]

 

Szkic o dziejach adwokatury polskiej, „Palestra” 2008, nr 11-12, s. 13-21.

 

Uniwersystet Jana Kazimierza zasłużył na lepszy portret (art. rec. Jan Draus, Uniwersytet Jana Kazimierza we Lwowie 1918-1946. Portret kresowej uczelni, Kraków 2007), „Rocznik Lwowski” 2007, s. 237-249. ISSN 1230–0829

 

Związek Adwokatów Polskich oraz inne organizacje prawnicze w okręgu Izby Adwokackiej w Lublinie okresu międzywojennego [w:] Szkice o dziejach Adwokatury Lubelskiej. 90-lecia Izby Adwokackiej w Lublinie, red. Piotr Sendecki, Lublin 2009, s.

130-141. ISBN 978–83–925674–0–0

 

Adwokatura lubelska przed wiekami, [w:] Szkice o dziejach Adwokatury Lubelskiej. 90-lecia Izby Adwokackiej w Lublinie, red. Piotr Sendecki, Lublin 2009, s. 25-34. ISBN 978–83–925674–0–0

 

„Głos Prawa”, „Palestry” czy adwokata Anzelma Lutwaka?, „Palestra” 2009, nr 3-4, s. 153-164

 

Przestępstwo szpiegostwa w polskich regulacjach karnych. Szkic historycznoprawny [w:] Szpiegostwo, wywiad, państwo, red. Cezary Taracha, „Biblioteka polsko-iberyjska”, t. I, Lublin, Wydawnictwo Polihymnia 2009, s. 308-317. ISBN 978–83–

7270–727–8

 

Regulacje prawne dotyczące nauczania religii w szkołach elementarnych na ziemiach b. Królestwa Kongresowego w schyłkowym okresie zaboru rosyjskiego oraz w Drugiej Rzeczypospolitej [w:] Błogosławiony biskup Władysław Goral. Czas i miejsce posługi, red. Cezary Taracha, Lublin 2009, s. 31-45. ISBN 978–83–7270–735–9

 

„Przegląd Prawa Handlowego” (1925-1939) i inne czasopisma komercjalistyczne, „Palestra” 2009, nr 9-10, s. 144-154.

 

O dwóch dwudziestoleciach i trzech jubileuszach prawa handlowego w Polsce, „Przegląd Prawa Handlowego” 2009, nr 9, s. 4-8. [współautor: Arkadiusz Radwan] ISSN 1230–2996

 

Pierwsze czasopismo studentów prawa – reaktywacja tytułu „Prawnik” (1912-1914), „Palestra” 2009, nr 11-12, s. 159-167.

 

Prokuratoria Skarbu we Lwowie – Prokuratoria Generalna RP oddział we Lwowie. Szkic o dziejach instytucji, [w:] Lwów: miasto – społeczeństwo – kultura, t. VII – Urzędy, urzędnicy, instytucje. Studia z dziejów Lwowa pod red. Kazimierza

Karolczaka i Łukasza T. Sroki, Kraków: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego 2010, s. 144-156. ISSN 0239–6025; ISBN 978–83–7271–605–7

 

Związek Adwokatów Polskich (1911-1939) i jego rola w adwokaturze polskiej okresu II Rzeczypospolitej, [w:] Społeczeństwo a władza. Ustrój prawo, idee, red. Jacek Przygodzki, Marian J. Ptak, Wrocław: Kolonia Limited 2010, s. 593-608. ISBN 978–83–60631–18–8

 

Z dziejów nauki i nauczania prawa karnego na Uniwersytecie Jana Kazimierza we Lwowie. Profesor dr Piotr Stebelski (1857–1923), [w:] O prawie i jego dziejach księgi dwie: studia ofiarowane Profesorowi Adamowi Lityńskiemu w czterdziestolecie pracy naukowej i siedemdziesięciolecie urodzin, red.: Marian Mikołajczyk, Józef Ciągwa, Piotr Fiedorczyk, Anna Stawarska-Rippel, Tomasz Adamczyk, Andrzej Drogoń, Wojciech Organiściak, Karol Kuźmicz, Białystok-Katowice: Wydawnictwo

Uniwersytetu w Białymstoku 2010, księga pierwsza, s. 767-787. ISBN 978–83–7431–226–4 (Księga I), 978–83–7431–228–8 (Księga I i II).

 

Pracownicy naukowi Wydziału Prawa UJK we Lwowie podczas okupacji sowieckiej 1939-1941 w świetle pewnego dokumentu, „Rocznik Lwowski” 2008-2009 [druk 2010], s. 171-183.

 

Wilhelm Edmund Rappé (1883-1975) i prawo fundacyjne, „Palestra” 2010, nr 7-8, s. 177-186 [współautor: Konrad Rzemieniecki]

 

„Nowe Państwo” – udana inicjatywa prof. Wacława Makowskiego powołania pisma polityczno-prawnego, „Palestra” 2010, nr 7-8, s. 151-157.

 

Wincenty Styś (1903-1960) – prawnik, historyk, statystyk i wybitny ekonomista wsi, [w:] W kręgu nowożytnej i najnowszej historii ustroju Polski. Księga dedykowana Profesorowi Marianowi Kallasowi, red. Sławomir Godek, Dariusz Makiłła, Magdalena Wilczek-Karczewska, Warszawa 2010, s. 917-932. ISBN 978–83–931798–0–0

 

– „Gazeta Sądowa Warszawska” w XX wieku, „Palestra” 2010, nr 11-12, s. 215-229.

 

Stanisław Mikke (1947-2010) – strażnik pamięci [jako posłowie w:] Stanisław Mikke, „Śpij mężny” w Katyniu, Charkowie i Miednoje, wyd. 3, Warszawa: LTW 2011, s. 255-260. ISBN 978–83–7565–160–7

 

Stanisław Mikke – życie i dzieło, [w:] Stanisław Mikke, Bez togi … o prawie, historii, psychologii oraz obowiązkach względem Ojczyzny i Adwokatury, Warszawa: NRA 2011, s. 503-518. ISBN: 978-83-927035-4-9

 

– Tomasz J. Kotliński, Adam Redzik, Studium Administracyjne na Wydziale Prawa Uniwersytetu Jana Kazimierza we Lwowie (1930-1939), „Wschodni Rocznik Humanistyczny”, t. VII (2010-2011), s. 285–291.

 

Romana Longchamps de Berier udział w pracach Komisji Kodyfikacyjnej Rzeczypospolitej Polskiej, [w:] Nauki prawne pomiędzy tradycją a współczesnością. Prace dedykowane Profesorowi Romanowi Longchamps de Berier w 70. rocznicę śmierci, Lublin: Wydawnictwo KUL 2011, s. 67-81. ISBN 978–83–7702–323–5

 

Stan badań nad dziejami Uniwersytetu Lwowskiego – w związku z 350-leciem dyplomu króla Jana Kazimierza, [w:] Galicja 1772-1918. Problemy metodologiczne, stan i potrzeby badań, praca zbiorowa pod redakcją Agnieszki Kawalec, Wacława Wierzbieńca, Leonida Zaszkilniaka, Rzeszów: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego 2011, s. 285-297. ISBN 978–83–7338–677–8 – t. 1–3; 978–83–7338–679–2.

 

Lwowskie czasopisma prawnicze w latach 1810 – 1939. Próba systematyzacji, [w:] „Kraków – Lwów. Książki, czasopisma, biblioteki XIX i XX wieku”, t. X, pod red. Haliny Kosętki, Grażyny Wrony i Grzegorza Niecia, Kraków: Księgarnia Akademicka 2011, s. 245-259, ISBN 978–83–7638–158–9; to samo opublikowane na Ukrainie: Краків – Львів. Книги, часописи, бібліотеки ХІХ – ХХ ст., т. Х, Львів 2011, s. 251-262.

 

Wkład Rafała Lemikina w obrady V Konferencji Międzynarodowego Biura Unifikacji Prawa Karnego w Madrycie w 1933 roku, [w:] Polska-Hiszpania. Wczoraj i dziś. Studia poświęcone wybranym zagadnieniom z historii i współczesności, red. Joanna Kudełko, Cezary Taracha, Lublin: Werset, 2012, s. 219-227. ISBN 978–83–60133–94–1

 

Orzecznictwo dyscyplinarne a kodyfikacja etyki adwokackiej, [w:] Etyka zawodów prawniczych w praktyce. Wzajemne relacje i oczekiwania – Ethics of the legal professions. Mutual relationships and expectations, red. Grzegorz Borkowski, Lublin 2012, s. 237–241. ISBN 978–83–89468–92–5

 

Eugeniusz Waśkowski, (1866–1942). W siedemdziesięciolecie śmierci wybitnego uczonego i adwokata, „Palestra” 2012, nr 9–10, s. 255-267.

 

Towarzystwo „Biblioteka Słuchaczów Prawa” Uniwersytetu Jana Kazimierza im. Stanisława Starzyńskiego (1875–1939), [w:] Regnare. Gubernare. Administrare. Z dziejów administracji, sądownictwa i nauki prawa. Prace dedykowane profesorowi Jerzemu Malcowi z okazji 40-lecia pracy naukowej, Kraków 2012, s. 271–278. ISBN 978–83–7571–288–9

 

Od powstańca styczniowego do profesora Uniwersytetu Lwowskiego – casus Stanisława Szachowskiego [w:] Galicja a powstanie styczniowe, pod red. Marioli Hoszowskiej, Agnieszki Kawalec i Leonida Zaszkilniaka, Warszawa–Rzeszów: DiG 2013, s. 553-564.

 

Roman Longchamps de Berier, Wina w prawie cywilnym. Wprowadzenie [i opracowanie], „Kwartalnik Prawa Prywatnego” 2013, z. 1, ss. 223-249 [wprowadzenie, s. 223-229].

 

– Andrzej Herbet, Adam Redzik, Prawo handlowe [w:] Synteza prawa polskiego 1918-1939, red. Tadeusz Guz, Jan Głuchowski, Maria R. Pałubska, Warszawa: CH.Beck 2013, s. 784-811. ISBN 978-83-255-2892-8

 

Profesor Aleksander Ogonowski (1848-1891), współtwórca ukraińskiego języka prawniczego, [w:] Virtuti et ingenio. Księga Pamiątkowa dedykowana profesorowi Julianowi Dybcowi, red. Andrzej K. Banach, Kraków 2013, s. 449-457.

 

Adwokatura w Polsce powojennej w koncepcji prawników warszawskich okresu okupacji, [w:] Etyka zawodów prawniczych w praktyce. Relacje na sali rozpraw, pod red. Grzegorza Borkowskiego, Lublin 2013, s. 267-276. ISBN 978-83-932447-9-9

 

Jak twórca szlagierów wszech czasów nie został adwokatem – rzecz o Emanuelu Schlechterze (1904–1943). W 110. rocznicę urodzin i 70. rocznicę śmierci, „Palestra” 2014, nr 1-2, s. 245-255.

 

Józef Skąpski senior – adwokat i syndyk Polskiej Akademii Umiejętności [w:] Józef Skąpski ojciec 1868-1950. Józef Skąpski syn 1921-1998. Materiały z posiedzenia naukowego w dniu 13 listopada 2009 r., „Polska Akademia Umiejętności.

Archiwum Nauki PAN i PAU. W służbie nauki”, nr 22, 2014, s. 19-43.

 

Emil Henryk Szlechter (1906–1995) – w dwudziestą rocznicę śmierci, „Palestra” 2015, nr 1-2, s. 215-223.

 

Janowskie piekło, [w:] Michał Maksymilian Borwicz, Uniwersytet zbirów. Rzecz o Obozie Janowskim we Lwowie 1941-1944, Kraków: Wysoki Zamek 2014, s. 220-238. ISBN 978-83-939586-3-4 [całość książki ss. 252]

 

– Jan Kozielewski na Wydziale Prawa Uniwersytetu Jana Kazimierza we Lwowie, [w:] Jan Karski. Misja kompletna, red. Iwona Hofman, współpraca Kinga Smoleń, Lublin: Wydawnictwo UMCS 2015, s. 89-116. [współautor Ihor Zeman].

 

Juliusz Makarewicz o amerykańskim systemie penitencjarnym, Ameryce i Amerykanach (na podstawie relacji z podróży do USA w latach 1928-1929) [w:] Kamień, chleb i frak, nie Księga pamiątkowa, a uczony podarek od przyjaciół i uczniów, mający WPanu Profesorowi  Michałowi Porowskiemu de Sokoły uprzyjemnić 70. urodziny, ze specjalnym udziałem WPani Profesor Barbary Kowalskiej-Ehrlich, która ów podarek słowem przewodnim opatrzyła, całość zredagowali Adam Redzik, Maciej Tygielski, Warszawa: Zakład Prawa i Polityki Penitencjarnej UW 2015, s. 265-304; ISBN 978-83-931111-1-4

 

Historia prawa [w:] Historia w Uniwersytecie Lwowskim. Badania i nauczanie (do 1939 roku), redakcja naukowa Jerzy Maternicki, Joanna Pisulińska i Leonid Zaszkilniak, Rzeszów: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego 2016, s. 397-428; ISBN 978-83-7996-259-4

 

Derewnia koło Żółkwi – gniazdo rodu Starzyńskich, miejsce spoczynku prof. Stanisława Starzyńskiego (1853-1935), „Rocznik Lwowski” 2014-2016, s. 113-123.

 

Janina Makarewicz czy Juliuszowa Makarewiczowa – literatka i działaczka społeczna czy profesorowa? [w:] Kobieta w Galicji, nowoczesność i tradycja, redaktorzy naukowi Jolanta Kamińska-Kwak, Szczepan Kozak, Dariusz Opaliński, seria wydawnicza „Galicja i jej dziedzictwo”, t. 24, Rzeszów: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego 2016, s. 342-363.

 

Czasopisma prawnicze a unifikacja prawa w Polsce międzywojennej, „Studia Iuridica Lublinensia” 2016, vol. XXV, nr 3, s. 797-809.

 

Maurycy Allerhand jako znawca i kodyfikator prawa upadłościowego, „Palestra” 2016, nr 13 (e.Palestra 2016, poz. 44), s. 452-461.

 

Przedmowa [w:] Juliusz Makarewicz, Polskie prawo karne. Część ogólna, [reprint wydania z 1919 r.], Warszawa: Wolters Kluwer  2017, ss. 14+379, s. 5-14 ISBN 978-83-8107-634-0

 

Powstanie styczniowe i X muza w  okresie II Rzeczypospolitej, [w:] Powstanie styczniowe w pamięci zbiorowej, redakcja naukowa Agnieszka Kawalec, Jerzy Kuzicki, Rzeszów: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego 2017, s. 441-453; ISBN978-83-7996421-5

 

Mistrzowie Rafała Lemkina – lwowska szkoła prawa [w:] Civilians in contemporary armed conflicts: Rafał Lemkin’s heritage, red. nauk. Agnieszka Bieńczyk-Missala, Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego 2017, s. 31-36 [współautor Ihor Zeman].

 

Masters of Rafał Lemkin: Lwów school of law [w:] Civilians in contemporary armed conflicts: Rafał Lemkin’s heritage, red. nauk. Agnieszka Bieńczyk-Missala, Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego 2017, s. 235-240 [współautor Ihor Zeman].

 

Ментори Рафала Лемкіна – львівська школа права [w:] Civilians in contemporary armed conflicts: Rafał Lemkin’s heritage, red. nauk. Agnieszka Bieńczyk-Missala, Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego 2017, s. 233-238 [współautor Ігор Земан].

 

Lauterpachtów dwóch: Elihu (1928-2017), Herch (1897-1960), „Palestra” 2017, nr 7-8, s. 213-217.  [współautor Philippe Sands]

 

Hersch Lauterpacht (1897-1960) – droga do nauki prawa międzynarodowego, „Palestra” 2017, nr 10, s. 52-60.