Adam Redzik

Krótko o sobie


Jestem prawnikiem i historykiem... historykiem prawa i nauki prawa, profesorem nadzwyczajnym i kierownikiem Zakładu Prawa i Polityki Penitencjarnej Uniwersytetu Warszawskiego

         

Urodziłem się w Łukowie. Szkołę średnią ukończyłem w Siedlcach. Studia prawnicze i historyczne w LubliniePo ukończeniu studiów na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, naukowo związałem się z Uniwersytetem Jagiellońskim. Pod kierunkiem prof. Juliana Dybca napisałem doktorat z historii, zaś pod kierunkiem prof.Doroty Malec doktorat z nauk prawnych.

 

Choć - jako prawnik - wyszedłem spod skrzydeł profesora Andrzeja Szajkowskiego, zajmując się prawem handlowym, a konkretnie spółką z ograniczoną odpowiedzialnością, to doktorat napisałem o nauce prawa prywatnego na Uniwersytecie Jana Kazimierza we Lwowie - czyli o słynnej szkole Ernesta Tilla i Romana Longchamps de Bérier, której wymiernym legislacyjnym dziełem był Kodeks zobowiązań z 1933 r. W międzyczasie odbyłem kilka staży naukowych na Ukrainie, mając możliwość obserwowania we Lwowie i Kijowie prac nad projektami nowych wówczas regulacji - Kodeksu cywilnego i Kodeksu gospodarczego.

 

Stopień doktora habilitowanego nauk prawnych uzyskałem w 2013 r. na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Podstawą był dorobek naukowy oraz ksiażka o nauce prawa konstytucyjnego w Polsce międzywojennej. 

 

Od grudnia 2005 r. do października 2018 r. uczestniczyłem w redagowaniu jednego z ważniejszych czasopism prawniczych w Polsce - "PALESTRY", jako zastępca redaktora naczelnego i redaktor prowadzący. Byłem też adwokatem Izby Adwokackiej w Warszawie.

 

Działalność dydaktyczną rozpocząłem w 2006 r. w Akademii Humanistycznej im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku. W latach 2007-2013 pracowałem na Wydziale Prawa i Administracji UKSW w Warszawie. W 2008 r. zostałem zaproszony przez prof. Michała Porowskiego do współpracy z Zakładem Prawa i Polityki Penitencjarnej Uniwersytetu Warszawskiego, gdzie pracuję od października 2008 r., a od 2015 r. kieruję tym Zakładem, pracując na stanowisku profesora nadzwyczajnego UW.

 

W 2009 r. wspólnie z dr. Leszkiem Allerhandrem, dr Arkadiuszem Radwanem, dr. Wojciechem Rogowskim, Michałem Bobrzyńskim, prof. Grzegorzem Domańskim i prof. Stanisławem Sołtysińskim założyliśmy fundację Instytut Allerhanda.

 

Od kilku lat jestem członkiem Komisji Historii Nauki PAU, członkiem Polskiego Towarzystwa Historiograficznego.

 

Opublikowałem grubo ponad pół tysiąca samodzielnych opracowań naukowych, w tym około 1/3 stanowią biogramy uczonych prawników i adwokatów.

 

 Lwów - do którego trafiłem jako stypendysta nieistniejącego dziś niestety Europejskiego Kolegium Polskich i Ukraińskich Uniwersytetów - stał się na długo osią moich badań z zakresu historii nauki prawa i historii nauki polskiej. W efekcie powstało kilka książek i dziesiątki artykułów, w tym – we współpracy z wybitnymi uczonymi – monumentalna (wizualnie z całą pewnością) księga pt. Academia Militans. Unwiersytet Jana Kazimierza we Lwowie (wydanie 1 w 2015 r., a wydanie 2 w 2017 r.).

 

 

Książki autorskie i współautorskie (chronologicznie):

 

– Adam Redzik, Wydział Prawa Uniwersytetu Lwowskiego w latach 1939-1946, Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL 2006, ss. 432; ISBN 83-7306-254-8 [ukazało się jej bardzo dobrych 11 recenzji]

 

Adam Redzik, Zarys historii samorządu adwokackiego w Polsce, Warszawa: Naczelna Rada Adwokacka 2007, ss. 208; ISBN 83-915643-9-8; wyd. 2 poprawione i uzupełnione, Warszawa: Naczelna Rada Adwokacka 2010, ss. 215.

 

– Adam Redzik, Prawo prywatne na Uniwersytecie Jana Kazimierza we Lwowie, Warszawa: C.H.Beck 2009, ss. LXXVIII+411; ISBN 978-83-255-0346-8

 

– Adam Redzik, Stanisław Milewski, Themis i Pheme. Czasopiśmiennictwo prawnicze w Polsce do 1939 roku, Warszawa: Iskry 2011, ss. 658. [autor części pierwszej, s. 33-155 - Stanisław Milewski] ISBN 978-83-244-0158-1

 

– Adam Redzik, Stanisław Starzyński (1853-1935) a rozwój polskiej nauki prawa konstytucyjnego, Warszawa-Kraków: Instytut Allerhanda, Wydawnictwo Wysoki Zamek 2012, ss. 356; ISBN: 978-83-931373-2-9

  

Adam Redzik, Tomasz J. Kotliński, Historia Adwokatury, wyd. 1, Warszawa 2012, ss. 400, ISBN: 978-83-927035-7-0; wyd. 2, Warszawa 2012, ss. 432, ISBN: 978-83-927035-9-4; wyd. 3, Warszawa 2014, ss. 432, ISBN: 978-83-9347-96-5-8; wyd. 4, Warszawa 2018, ss. 432, ISBN: 978-83-948277-1-7

 

– Tomasz J. Kotliński, Adam Redzik, Marcin Zaborski, Historia ustroju Adwokatury Polskiej w źródłach, Warszawa 2013, ss. 448. ISBN: 978-83-934796-4-1

  

– Adam Redzik, Dzieje Szkoły w Zagoździu na tle historii szkolnictwa w Rejonie Tuchowicko-Stanińskim w Ziemi Łukowskiej, przedmowa Barbara Świętochowska, Zagoździe-Warszawa 2016, ss. 300; ISBN 978-83-931111-2-1

 

– Adam Redzik, Roman Duda, Marian Mudryj, Łukasz Tomasz Sroka, Wanda Wojtkiewicz-Rok, Józef Wołczański, Andrzej Kajetan Wróblewski, Academia Militans. Uniwersytet Jana Kazimierza we Lwowie, całość zredagował, wstępem i zakończeniem opatrzył Adam Redzik, wyd. 1, Kraków: Wydawncitwo Wysoki Zamek 2015, ss. 1302, ISBN 978-83-943785-5-4;  wyd. 2 poprawione, Kraków: Wydawnictwo Wysoki Zamek 2017, ss. 1312. ISBN 978-83-947365-7-6

    

– Adam Redzik, Rafał Lemkin (1900-1959) – co-creator of international criminal law. Short biography, Warsaw 2017, ss. 70; ISBN 978-83-931111-3-8

 

 

Książki zredagowane, przetłumaczone, uzupełnione i przygotowane do druku:

 

– Jakub Honigsman, Zagłada Żydów lwowskich (1941-1944), przekład i opracowanie: Adam Redzik, Warszawa: Żydowski Instytut Historyczny 2007, ss. 116; ISBN 978-83-85888-42-0

 

– Joanna Ostrowska, Tak musiało być. Wspomnienia, opracował Adam Redzik, Warszawa-Łomianki: LTW 2007, ss. 152; ISBN 978-83-7565-019-8               

 

– Adwokaci Polscy Ojczyźnie – Polish advocates in the service of their Homeland, edited by Stanisław Mikke, Adam Redzik, Warszawa: Naczelna Rada Adwokacka 2008, ss. 224; ISBN 978-83-927035-0-1; wyd. 2. uzupełnione, Warszawa: Naczelna Rada Adwokacka 2011, ss. 232; ISBN 978-83-927035-5-6

 

– Leszek Allerhand, Żydzi Lwowa. Opowieść, przedmowa Adam Redzik, zredagował i uzupełnił Janusz Kanimir, Kraków-Warszawa 2010; ISBN: 978-83-931113-0-5; 978-83-931222-0-2

 

– Krzysztof Pol, Poczet Prawników Polskich XIX i XX wieku, wyd. 2., przejrzał i uzupełnił Adam Redzik, Warszawa: C.H.Beck 2011, ss. 1256+XLIV. (także Wstęp do wydania drugiego, s. XXXVII-XLIV). ISBN: 978-83-255-1718-2

 

– Maurycy Allerhand, Leszek Allerhand, Zapiski z tamtego świata. Zagłada we Lwowie w dzienniku Profesora i wspomnieniach jego wnuka, posłowie Adam Redzik, red. Adam Redzik, Jacek Tokarski, Kraków: Instytut Allerhanda, Wydawnictwo Wysoki Zamek 2011, ss. 168; ISBN 978-83-931222-1-9; 978-83-931373-8-1              

 

– Stanisław Mikke, Bez togi …o prawie, historii, psychologii oraz obowiązkach względem Ojczyzny i Adwokatury, redakcja i posłowie Adam Redzik, przedmowa Czesław Jaworski, Warszawa: NRA 2011, ss. 518. ISBN: 978-83-927035-4-9

 

Kamień, chleb i frak, nie Księga pamiątkowa, a uczony podarek od przyjaciół i uczniów, mający WPanu Profesorowi  Michałowi Porowskiemu de Sokoły uprzyjemnić 70. urodziny, ze specjalnym udziałem WPani Profesor Barbary Kowalskiej-Ehrlich, która ów podarek słowem przewodnim opatrzyła, całość zredagowali Adam Redzik, Maciej Tygielski, Warszawa: Zakład Prawa i Polityki Penitencjarnej UW 2015, ss. 403, ISBN 978-83-931111-1-4

 

 – Andrzej Bąkowski, Z zakamarków pamięci i po lekturze, red. Anna Grabowska, Czesław Jaworski, Maciej Kwiek, Adam Redzik, Warszawa 2017, s. 15-23; ISBN 978-83-948277-0-0

        

– „Słownik Biograficzny Adwokatów Polskich”, t. III (zmarli w latach 1945-2010), z. 1, redaktor tomu Adam Redzik, Warszawa 2018. ISBN 978-83-934-796-2-7

 

Obszerne studia monograficzne wydane w formie artykułów:

 

– Roman Longchamps de Berier (1883 – 1941), „Kwartalnik Prawa Prywatnego” 2006, z. 1, s. 5-108; osobna nadbitka, Kraków 2006, ss. 104.

 

Profesor Juliusz Makarewicz – życie i dzieło, [w:] Prawo karne w poglądach Profesora Juliusza Makarewicza, (Publikacje Katedry Prawa Karnego KUL, pod. red. A. Grześkowiak), Lublin 2005, s. 23-92.

 

Kazimierz Przybyłowski (1900-1987), „Kwartalnik Prawa Prywatnego” 2007, z. 4, s. 917-990; osobna nadbitka, Kraków 2007, ss. 74.

 

– Aleksander Doliński (1866-1930). Profesor prawa handlowego Uniwersytetu Jana Kazimierza we Lwowie, „Czasopismo Prawno-Historyczne” 2007, t. LIX, z. 2, s. 291-327; nadbitka, Poznań 2007, s. 38.

 

Nauczanie i nauka prawa politycznego w Uniwersytecie Jana Kazimierza we Lwowie, „Przegląd Sejmowy” 2007, z. 5, s. 111-142. ISSN 1230–5502

 

O naukach historyczno-prawnych w Uniwersytecie Jana Kazimierza we Lwowie [w:] Nauki historycznoprawne w polskich uniwersytetach w II Rzeczypospolitej, red. M. Pyter, Lublin 2008, s. 131-185.

 

Wydział Prawa Uniwersytetu Lwowskiego w okresie Drugiej Rzeczypospolitej i czasie II wojny światowej. Wybrane zagadnienia, „Prace Komisji Historii Nauki PAU”, Tom X (2010), s. 111-152. ISSN 1731–6715

 

Stanisław Starzyński – nestor polskich konstytucjonalistów z okresu Drugiej Rzeczypospolitej, [w:] Stanisław Starzyński, Współczesny ustrój prawno-polityczny Polski i innych państw słowiańskich, Warszawa: Wydawnictwo Sejmowe 2010 [reprint: Lwów 1928], s. VII-XLV. ISBN 978–83–7666–068–4

 

Nauki prawne na Uniwersytecie Lwowskim, [w:] Universitati Leopoliensi trecentesimum quinquagesimum anniversarium suae fundationis celebranti in memoriam, Kraków: PAU 2011, s. 145-183. ISBN 978–83–7676–084–1

 

Z dziejów kuratorii ekonomicznej Zakładu Narodowego im. Ossolińskich we Lwowie – o pewnym sporze prawnym (czy tylko?), „Galicja. Studia i materiały”, t. 3 (2017), s. 43-62. ISSN 2450-5854; ISBN 978-83-7996-487-1; DOI: 10.15584/galisim.2017.3.2

  

Niektóre pozostałe publikacje (chronologicznie):

 

 – Wydział Prawa Uniwersytetu Lwowskiego w latach 1939 – 1945. Wybrane zagadnienia, „Rocznik Lwowski” 2004, s. 91-125 (tekst opublikowany również w Internecie - www.lwow.home.pl).

 

W sprawie okoliczności śmierci profesora Maurycego Allerhanda, „Kwartalnik Historii Żydów” 2005, nr 2 (214), s. 174-183.

 

Longchamps de Bérier – zarys dziejów rodu [w:] Lwów: miasto – społeczeństwo – kultura, t. V – Ludzie Lwowa, red. K. Karolczak, Kraków 2005, s. 245-270 + 5 zdjęć + drzewo genealogiczne.

 

Mieczysław Honzatko – profesor, kodyfikator, adwokat, „Palestra” 2005, nr 11-12, s. 143-152.

 

Profesor Ernest Till (1846-1926) - w stusześćdziesięciolecie urodzin i osiemdziesięciolecie śmierci, „Palestra” 2006, nr 3-4, s. 125-132.

 

Spółka cicha – kilka uwag na tle porównawczym, „Palestra” 2006, nr 5-6, s. 136-146.

 

Działalność dydaktyczna Profesora Juliusza Makarewicza, [w:] Karnopolityczne koncepcje Profesora Juliusza Makarewicza – wczoraj i dziś (W 50. rocznicę śmierci), red. I. Nowikowski, P. Strzelec, Lublin: Wydawnictwo Morpol 2006, s. 71-99.

 

Lwowska szkoła dyplomatyczna. Zarys historii Studium Dyplomatycznego przy Wydziale Prawa Uniwersytetu Jana Kazimierza we Lwowie (1930-1939), „Polski Przegląd Dyplomatyczny” 2006, t. 6, nr 5 (33), s. 121-149.

 

Kurs Prawa Lotniczego przy Wydziale Prawa Uniwersytetu Jana Kazimierza we Lwowie (1936 – 1939), „Rocznik Lwowski” 2006 [druk 2007], s. 43-57.

 

W sprawie przyszłości Kodeksu cywilnego, „Palestra” 2007, nr 7-8, s. 91-96. [współautorstwo: Paweł Zdanikowski]

 

Ludwik Dworzak. Najbliższy uczeń Juliusza Makarewicza [w:] Problemy stosowania prawa sądowego. Księga Pamiątkowa dedykowana prof. Edwardowi Skrętowiczowi, pod red. Ireneusza Nowikowskiego, Lublin: Wydawnictwo UMCS 2007, s. 605-615.

 

Uczeni juryści w dziejach KUL (artykuł recenzyjny*) „Państwo i Prawo” 2007, z. 9, s. 108-115. [*Profesorowie Prawa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, pod red. A. Dębińskiego, W. Sz. Staszewskiego, M. Wójcik, Lublin: Wydawnictwo KUL 2006, ss. 336]

 

 – Czasopismo Prawnicze i Ekonomiczne” – głos krakowskiej jurysprudencji (4), „Palestra” 2007, nr 11-12, s. 135-144.

 

– „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny” w latach 1921-1939 (5), „Palestra” 2008, nr 1-2, s. 153-159.

 

– Leon Peiper (1865-1942) – zapomniany wybitny uczony i adwokat, „Palestra” 2008, nr 1-2, s. 177-190. [współautorstwo: Zenon Andrzejewski]

 

Szkic o dziejach adwokatury polskiej, „Palestra” 2008, nr 11-12, s. 13-21.

 

Uniwersystet Jana Kazimierza zasłużył na lepszy portret (art. rec. Jan Draus, Uniwersytet Jana Kazimierza we Lwowie 1918-1946. Portret kresowej uczelni, Kraków 2007), „Rocznik Lwowski” 2007, s. 237-249. ISSN 1230–0829

 

Związek Adwokatów Polskich oraz inne organizacje prawnicze w okręgu Izby Adwokackiej w Lublinie okresu międzywojennego [w:] Szkice o dziejach Adwokatury Lubelskiej. 90-lecia Izby Adwokackiej w Lublinie, red. Piotr Sendecki, Lublin 2009, s.

130-141. ISBN 978–83–925674–0–0

 

Adwokatura lubelska przed wiekami, [w:] Szkice o dziejach Adwokatury Lubelskiej. 90-lecia Izby Adwokackiej w Lublinie, red. Piotr Sendecki, Lublin 2009, s. 25-34. ISBN 978–83–925674–0–0

 

„Głos Prawa”, „Palestry” czy adwokata Anzelma Lutwaka?, „Palestra” 2009, nr 3-4, s. 153-164

 

Przestępstwo szpiegostwa w polskich regulacjach karnych. Szkic historycznoprawny [w:] Szpiegostwo, wywiad, państwo, red. Cezary Taracha, „Biblioteka polsko-iberyjska”, t. I, Lublin, Wydawnictwo Polihymnia 2009, s. 308-317. ISBN 978–83–

7270–727–8

 

Regulacje prawne dotyczące nauczania religii w szkołach elementarnych na ziemiach b. Królestwa Kongresowego w schyłkowym okresie zaboru rosyjskiego oraz w Drugiej Rzeczypospolitej [w:] Błogosławiony biskup Władysław Goral. Czas i miejsce posługi, red. Cezary Taracha, Lublin 2009, s. 31-45. ISBN 978–83–7270–735–9

 

„Przegląd Prawa Handlowego” (1925-1939) i inne czasopisma komercjalistyczne, „Palestra” 2009, nr 9-10, s. 144-154.

 

O dwóch dwudziestoleciach i trzech jubileuszach prawa handlowego w Polsce, „Przegląd Prawa Handlowego” 2009, nr 9, s. 4-8. [współautor: Arkadiusz Radwan] ISSN 1230–2996

 

Pierwsze czasopismo studentów prawa – reaktywacja tytułu „Prawnik” (1912-1914), „Palestra” 2009, nr 11-12, s. 159-167.

 

Prokuratoria Skarbu we Lwowie – Prokuratoria Generalna RP oddział we Lwowie. Szkic o dziejach instytucji, [w:] Lwów: miasto – społeczeństwo – kultura, t. VII – Urzędy, urzędnicy, instytucje. Studia z dziejów Lwowa pod red. Kazimierza

Karolczaka i Łukasza T. Sroki, Kraków: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego 2010, s. 144-156. ISSN 0239–6025; ISBN 978–83–7271–605–7

 

Związek Adwokatów Polskich (1911-1939) i jego rola w adwokaturze polskiej okresu II Rzeczypospolitej, [w:] Społeczeństwo a władza. Ustrój prawo, idee, red. Jacek Przygodzki, Marian J. Ptak, Wrocław: Kolonia Limited 2010, s. 593-608. ISBN 978–83–60631–18–8

 

Z dziejów nauki i nauczania prawa karnego na Uniwersytecie Jana Kazimierza we Lwowie. Profesor dr Piotr Stebelski (1857–1923), [w:] O prawie i jego dziejach księgi dwie: studia ofiarowane Profesorowi Adamowi Lityńskiemu w czterdziestolecie pracy naukowej i siedemdziesięciolecie urodzin, red.: Marian Mikołajczyk, Józef Ciągwa, Piotr Fiedorczyk, Anna Stawarska-Rippel, Tomasz Adamczyk, Andrzej Drogoń, Wojciech Organiściak, Karol Kuźmicz, Białystok-Katowice: Wydawnictwo

Uniwersytetu w Białymstoku 2010, księga pierwsza, s. 767-787. ISBN 978–83–7431–226–4 (Księga I), 978–83–7431–228–8 (Księga I i II).

 

Pracownicy naukowi Wydziału Prawa UJK we Lwowie podczas okupacji sowieckiej 1939-1941 w świetle pewnego dokumentu, „Rocznik Lwowski” 2008-2009 [druk 2010], s. 171-183.

 

Wilhelm Edmund Rappé (1883-1975) i prawo fundacyjne, „Palestra” 2010, nr 7-8, s. 177-186 [współautor: Konrad Rzemieniecki]

 

„Nowe Państwo” – udana inicjatywa prof. Wacława Makowskiego powołania pisma polityczno-prawnego, „Palestra” 2010, nr 7-8, s. 151-157.

 

Wincenty Styś (1903-1960) – prawnik, historyk, statystyk i wybitny ekonomista wsi, [w:] W kręgu nowożytnej i najnowszej historii ustroju Polski. Księga dedykowana Profesorowi Marianowi Kallasowi, red. Sławomir Godek, Dariusz Makiłła, Magdalena Wilczek-Karczewska, Warszawa 2010, s. 917-932. ISBN 978–83–931798–0–0

 

– „Gazeta Sądowa Warszawska” w XX wieku, „Palestra” 2010, nr 11-12, s. 215-229.

 

Stanisław Mikke (1947-2010) – strażnik pamięci [jako posłowie w:] Stanisław Mikke, „Śpij mężny” w Katyniu, Charkowie i Miednoje, wyd. 3, Warszawa: LTW 2011, s. 255-260. ISBN 978–83–7565–160–7

 

Stanisław Mikke – życie i dzieło, [w:] Stanisław Mikke, Bez togi … o prawie, historii, psychologii oraz obowiązkach względem Ojczyzny i Adwokatury, Warszawa: NRA 2011, s. 503-518. ISBN: 978-83-927035-4-9

 

– Tomasz J. Kotliński, Adam Redzik, Studium Administracyjne na Wydziale Prawa Uniwersytetu Jana Kazimierza we Lwowie (1930-1939), „Wschodni Rocznik Humanistyczny”, t. VII (2010-2011), s. 285–291.

 

Romana Longchamps de Berier udział w pracach Komisji Kodyfikacyjnej Rzeczypospolitej Polskiej, [w:] Nauki prawne pomiędzy tradycją a współczesnością. Prace dedykowane Profesorowi Romanowi Longchamps de Berier w 70. rocznicę śmierci, Lublin: Wydawnictwo KUL 2011, s. 67-81. ISBN 978–83–7702–323–5

 

Stan badań nad dziejami Uniwersytetu Lwowskiego – w związku z 350-leciem dyplomu króla Jana Kazimierza, [w:] Galicja 1772-1918. Problemy metodologiczne, stan i potrzeby badań, praca zbiorowa pod redakcją Agnieszki Kawalec, Wacława Wierzbieńca, Leonida Zaszkilniaka, Rzeszów: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego 2011, s. 285-297. ISBN 978–83–7338–677–8 – t. 1–3; 978–83–7338–679–2.

 

Lwowskie czasopisma prawnicze w latach 1810 – 1939. Próba systematyzacji, [w:] „Kraków – Lwów. Książki, czasopisma, biblioteki XIX i XX wieku”, t. X, pod red. Haliny Kosętki, Grażyny Wrony i Grzegorza Niecia, Kraków: Księgarnia Akademicka 2011, s. 245-259, ISBN 978–83–7638–158–9; to samo opublikowane na Ukrainie: Краків – Львів. Книги, часописи, бібліотеки ХІХ – ХХ ст., т. Х, Львів 2011, s. 251-262.

 

Wkład Rafała Lemikina w obrady V Konferencji Międzynarodowego Biura Unifikacji Prawa Karnego w Madrycie w 1933 roku, [w:] Polska-Hiszpania. Wczoraj i dziś. Studia poświęcone wybranym zagadnieniom z historii i współczesności, red. Joanna Kudełko, Cezary Taracha, Lublin: Werset, 2012, s. 219-227. ISBN 978–83–60133–94–1

 

Orzecznictwo dyscyplinarne a kodyfikacja etyki adwokackiej, [w:] Etyka zawodów prawniczych w praktyce. Wzajemne relacje i oczekiwania – Ethics of the legal professions. Mutual relationships and expectations, red. Grzegorz Borkowski, Lublin 2012, s. 237–241. ISBN 978–83–89468–92–5

 

Eugeniusz Waśkowski, (1866–1942). W siedemdziesięciolecie śmierci wybitnego uczonego i adwokata, „Palestra” 2012, nr 9–10, s. 255-267.

 

Towarzystwo „Biblioteka Słuchaczów Prawa” Uniwersytetu Jana Kazimierza im. Stanisława Starzyńskiego (1875–1939), [w:] Regnare. Gubernare. Administrare. Z dziejów administracji, sądownictwa i nauki prawa. Prace dedykowane profesorowi Jerzemu Malcowi z okazji 40-lecia pracy naukowej, Kraków 2012, s. 271–278. ISBN 978–83–7571–288–9

 

Od powstańca styczniowego do profesora Uniwersytetu Lwowskiego – casus Stanisława Szachowskiego [w:] Galicja a powstanie styczniowe, pod red. Marioli Hoszowskiej, Agnieszki Kawalec i Leonida Zaszkilniaka, Warszawa–Rzeszów: DiG 2013, s. 553-564.

 

Roman Longchamps de Berier, Wina w prawie cywilnym. Wprowadzenie [i opracowanie], „Kwartalnik Prawa Prywatnego” 2013, z. 1, ss. 223-249 [wprowadzenie, s. 223-229].

 

– Andrzej Herbet, Adam Redzik, Prawo handlowe [w:] Synteza prawa polskiego 1918-1939, red. Tadeusz Guz, Jan Głuchowski, Maria R. Pałubska, Warszawa: CH.Beck 2013, s. 784-811. ISBN 978-83-255-2892-8

 

Profesor Aleksander Ogonowski (1848-1891), współtwórca ukraińskiego języka prawniczego, [w:] Virtuti et ingenio. Księga Pamiątkowa dedykowana profesorowi Julianowi Dybcowi, red. Andrzej K. Banach, Kraków 2013, s. 449-457.

 

Adwokatura w Polsce powojennej w koncepcji prawników warszawskich okresu okupacji, [w:] Etyka zawodów prawniczych w praktyce. Relacje na sali rozpraw, pod red. Grzegorza Borkowskiego, Lublin 2013, s. 267-276. ISBN 978-83-932447-9-9

 

Jak twórca szlagierów wszech czasów nie został adwokatem – rzecz o Emanuelu Schlechterze (1904–1943). W 110. rocznicę urodzin i 70. rocznicę śmierci, „Palestra” 2014, nr 1-2, s. 245-255.

 

Józef Skąpski senior – adwokat i syndyk Polskiej Akademii Umiejętności [w:] Józef Skąpski ojciec 1868-1950. Józef Skąpski syn 1921-1998. Materiały z posiedzenia naukowego w dniu 13 listopada 2009 r., „Polska Akademia Umiejętności.

Archiwum Nauki PAN i PAU. W służbie nauki”, nr 22, 2014, s. 19-43.

 

Emil Henryk Szlechter (1906–1995) – w dwudziestą rocznicę śmierci, „Palestra” 2015, nr 1-2, s. 215-223.

 

Janowskie piekło, [w:] Michał Maksymilian Borwicz, Uniwersytet zbirów. Rzecz o Obozie Janowskim we Lwowie 1941-1944, Kraków: Wysoki Zamek 2014, s. 220-238. ISBN 978-83-939586-3-4 [całość książki ss. 252]

 

– Jan Kozielewski na Wydziale Prawa Uniwersytetu Jana Kazimierza we Lwowie, [w:] Jan Karski. Misja kompletna, red. Iwona Hofman, współpraca Kinga Smoleń, Lublin: Wydawnictwo UMCS 2015, s. 89-116. [współautor Ihor Zeman].

 

Juliusz Makarewicz o amerykańskim systemie penitencjarnym, Ameryce i Amerykanach (na podstawie relacji z podróży do USA w latach 1928-1929) [w:] Kamień, chleb i frak, nie Księga pamiątkowa, a uczony podarek od przyjaciół i uczniów, mający WPanu Profesorowi  Michałowi Porowskiemu de Sokoły uprzyjemnić 70. urodziny, ze specjalnym udziałem WPani Profesor Barbary Kowalskiej-Ehrlich, która ów podarek słowem przewodnim opatrzyła, całość zredagowali Adam Redzik, Maciej Tygielski, Warszawa: Zakład Prawa i Polityki Penitencjarnej UW 2015, s. 265-304; ISBN 978-83-931111-1-4

 

Historia prawa [w:] Historia w Uniwersytecie Lwowskim. Badania i nauczanie (do 1939 roku), redakcja naukowa Jerzy Maternicki, Joanna Pisulińska i Leonid Zaszkilniak, Rzeszów: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego 2016, s. 397-428; ISBN 978-83-7996-259-4

 

Derewnia koło Żółkwi – gniazdo rodu Starzyńskich, miejsce spoczynku prof. Stanisława Starzyńskiego (1853-1935), „Rocznik Lwowski” 2014-2016, s. 113-123.

 

Janina Makarewicz czy Juliuszowa Makarewiczowa – literatka i działaczka społeczna czy profesorowa? [w:] Kobieta w Galicji, nowoczesność i tradycja, redaktorzy naukowi Jolanta Kamińska-Kwak, Szczepan Kozak, Dariusz Opaliński, seria wydawnicza „Galicja i jej dziedzictwo”, t. 24, Rzeszów: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego 2016, s. 342-363.

 

Czasopisma prawnicze a unifikacja prawa w Polsce międzywojennej, „Studia Iuridica Lublinensia” 2016, vol. XXV, nr 3, s. 797-809.

 

Maurycy Allerhand jako znawca i kodyfikator prawa upadłościowego, „Palestra” 2016, nr 13 (e.Palestra 2016, poz. 44), s. 452-461.

 

Przedmowa [w:] Juliusz Makarewicz, Polskie prawo karne. Część ogólna, [reprint wydania z 1919 r.], Warszawa: Wolters Kluwer  2017, ss. 14+379, s. 5-14 ISBN 978-83-8107-634-0

 

Powstanie styczniowe i X muza w  okresie II Rzeczypospolitej, [w:] Powstanie styczniowe w pamięci zbiorowej, redakcja naukowa Agnieszka Kawalec, Jerzy Kuzicki, Rzeszów: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego 2017, s. 441-453; ISBN978-83-7996421-5

 

Mistrzowie Rafała Lemkina – lwowska szkoła prawa [w:] Civilians in contemporary armed conflicts: Rafał Lemkin’s heritage, red. nauk. Agnieszka Bieńczyk-Missala, Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego 2017, s. 31-36 [współautor Ihor Zeman].

 

Masters of Rafał Lemkin: Lwów school of law [w:] Civilians in contemporary armed conflicts: Rafał Lemkin’s heritage, red. nauk. Agnieszka Bieńczyk-Missala, Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego 2017, s. 235-240 [współautor Ihor Zeman].

 

Ментори Рафала Лемкіна – львівська школа права [w:] Civilians in contemporary armed conflicts: Rafał Lemkin’s heritage, red. nauk. Agnieszka Bieńczyk-Missala, Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego 2017, s. 233-238 [współautor Ігор Земан].

 

Lauterpachtów dwóch: Elihu (1928-2017), Herch (1897-1960), „Palestra” 2017, nr 7-8, s. 213-217.  [współautor Philippe Sands]

 

Hersch Lauterpacht (1897-1960) – droga do nauki prawa międzynarodowego, „Palestra” 2017, nr 10, s. 52-60.